Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCURESTI

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE

Copyright © 2022 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

   INFORMAŢII GENERALE PRIVIND I.N.C.D.I.F. „ISPIF”                   BUCUREŞTI

 

 

Denumirea şi forma de organizare

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” Bucureşti (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF” Bucureşti) funcţionează  în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Institutul are  cinci sucursale, după cum  urmează:

-          Sucursala MOLDOVA, situată în Iaşi şi specializată în realizarea de lucrări similare firmei centrale;

-          Sucursala TRANSILVANIA, situată în Cluj, specializată în lucrări de studii şi proiectare;

-          Sucursala BANATUL, situată în Timişoara, specializată în lucrări de cercetare-dezvoltare;

-          Sucursala CRUTA, situată în Bucureşti, specializată în utilizarea teledetecţiei în agricultură;

-          Sucursala Baneasa-Giurgiu, specializată în lucrări de cercetare-dezvoltare.

Cu o experienţă în domeniu de peste 55 de ani (a fost înfiinţat în 1952), I.N.C.D.I.F. „ISPIF” Bucureşti este specializat în elaborarea de studii şi proiecte, ca şi în asistenţă tehnică acordată pentru toate genurile de lucrari de îmbunatăţiri funciare: irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, amenajări piscicole, protecţia mediului, dezvoltare rurală, informatică aplicată.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” asigură asistenţă tehnică în timpul realizării lucrărilor şi în exploatarea ştiinţifică a amenajărilor.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” este echipat şi profilat pentru realizarea de prospecţiuni şi de studii de teren: geotehnice, de geologie inginerească, mecanica rocilor, hidrogeologie, hidrologie, hidraulică aplicată, hidrochimie, geofizică inginerească, geologia materialelor de construcţii, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie în agricultură şi protecţia mediului.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” dispune de un nucleu important de cadre permanente, specializate în dezvoltare regională şi protecţia mediului. El întreţine relaţii strânse cu facultăţile şi universităţile de profil şi cu centrele de cercetare.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” dispune de specialişti profilaţi pentru proiectare de lucrări de construcţii hidrotehnice,  instala ţii hidro-mecanice, construcţii civile. De asemenea, dispune de specialişti pentru proiectarea lucrărilor de instalaţii sanitare, electrice şi de automatizare.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” dispune de specialişti atestati de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pentru întocmirea de Bilanţuri de Mediu şi efectuarea de Studii de Impact în domeniul construcţiilor hidrotehnice, a îmbunătăţirilor funciare, a eliminării deşeurilor şi a altor lucrări sau instalaţii.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” are un număr de 10 specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ca verificatori de proiecte şi expertizanţi în domeniul rezistenţei şi stabilităţii la solicitări statice, dinamice şi seismice şi siguranţa în exploatare a construcţiilor hidrotehnice şi a celor pentru îmbunătăţiri funciare.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” este atestat de către “Societatea Română pentru Atestarea Calităţii” – SRAC că are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cât şi un sistem de management al securităţii informaţionale în conformitatea cu standardele ISO 9001:2001/Certificat nr. 1109, ISO 14001:2004/Certificat nr. 27, OHSAS 18001 :2004/Certificat nr. 132 şi ISO/IEC 27001:2005/Certificat nr. 18.