Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCURESTI

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE

Copyright © 2022 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

 Studii,CERCETĂRI de teren ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE

 

            I.N.C.D.I.F. „ISPIF” prin Compartimentul de Studii - Secţia Lucrări Geologice execută lucrări de foraj pentru alimentare cu apă potabilă şi industrială, foraje de depresionare, foraje pentru lucrări de geologie inginerească (voaluri de etanşare, injectii, probe de permeabilitate etc.), foraje geotehnice şi prospecţiuni geologice, subtraversări, lucrări de instalaţii hidromecanice şi electrice pentru exploatarea forajelor, lucrări de instalaţii hidrotehnice pentru transportul  şi pomparea apei.

 

            Împreună cu celelate secţii ale compartimentului, se realizează studiile de specialitate necesare proiectării din diferite domenii, conform celor precizate ulterior.

            Toate studiile şi cercetările de teren necesare elaborării proiectelor pentru amenajări de îmbunătăţiri funciare au fost realizate în cadrul Departamentului de Studii, Lucrări Geologice şi Topografice. Pe lângă acestea, în cadrul departamentului s-au realizat foarte multe lucrări independente, pentru diverse utilităţi şi diverşi beneficiari. Dintre lucrările realizate până în prezent şi posibile oricând în continuare, menţionăm:

 

-           Studiu de amplasament privind „Staţiunea turistică de litoral EUROPA". Lucrările realizate au constat din studii hidrogeologice şi hidrologice, studiu geotehnic şi studiu de impact de mediu. Pe ansamblu, lucrările au avut ca scop stabilirea posibilităţilor zonei la realizarea unei staţiuni moderne care să asigure facilităţile pentru 10.000 de turişti.

 

-           Lucrări geologice: foraje pentru determinarea stratificaţiei solului, a nivelului apei subterane, cu prelevare de probe; foraje hidrogeologice pentru determinarea proprietăţilor stratelor acvifere; foraje geologice pentru minerale utile şi pentru rezervele de materiale de construcţie; lucrări miniere (puţuri şi galerii pentru analize speciale de probe netulburate); foraje (inclusiv proiecte de foraj) pentru alimentări cu apă, pentru măsurarea alunecărilor de teren, piezometre; probe de penetrare dinamică, teste in situ, penetrare statică, vane test Sheating.

-                Studii hidrogeologice având la bază forajele şi cercetările privind capacitatea stratelor

acvifere, pentru alimentarea cu apă a centrelor populate şi industriale, pentru sistemele de          

îmbunătăţiri funciare, canale, baraje, acumulări; prognoze hidrogeologice pe model matematic, ca

urmare a introducerii irigaţiilor, a apariţiei lacurilor de acumulare etc.

-           Studii geotehnice, geologice şi pedologice: determinarea caracteristicilor geologice, geotehnice şi pedologice ale terenurilor; cercetări şi analize de laborator; studii, rapoarte, expertize şi asistenţă tehnică pentru proiecte de îmbunătăţiri funciare, baraje, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, drumuri, căi ferate, poduri, pereţi de sprijin, alunecări de teren; consolidarea solului pentru fundaţii.

-           Studii topografice: reţele de triangulaţie şi microtriangulaţie, reţele poligonometrice; planuri topografice la orice scară, executate prin metode topografice şi prin fotogrammetrie terestră, aeriană sau prin înregistrări satelitare; fotograme terestre pentru interpretarea din punct de vedere calitativ al evoluţiei de-a lungul timpului a obiectivelor şi fenomenelor; fotoplanuri, ortofotograme şi ortofotoplanuri; interpretări de specialitate ale fotogramelor aeriene şi terestre; exploatări stereofotogrametrice numerice; măsurători topografice şi fotogrammetrice ale lucrărilor de terasamente; trasarea şi urmărirea construcţiilor; evaluări de terenuri; cadastru general şi de specialitate; profile; batimetrie.

 

S-au elaborat studiile necesare execuţiei a 3.000.000 ha irigaţii, 2.700.000 ha desecări-drenaje, 2.200.000 ha amenajări antierozionale etc. în România, ca şi pentru toate proiectele realizate de I.N.C.D.I.F. „ISPIF” în  străinătate.

 

            SPECIALITĂŢI

* HIDROGEOLOGIE - HIDROLOGIE - HIDRAULICĂ APLICATĂ - HIDROCHIMIE

* FORAJE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

* PROSPECŢIUNI  GEOLOGICE ŞI INVESTIGAŢII DE TEREN

* GEOTEHNICĂ - GEOLOGIE INGINEREASCĂ - MECANICA ROCILOR

* GEOLOGIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ŞI REZERVE DE ROCI UTILE

* LUCRĂRI DE ADUCŢIUNE PENTRU APĂ

* TOPOGRAFIE - FOTOGRAMETRIE

*  INFORMATICĂ APLICATĂ

 

            COLABORĂRI ÎN PARTENERIAT

* FORAJE PENTRU PETROL, GAZE ŞI APE GEOTERMALE

* LUCRĂRI DE CANALIZARE

* LUCRĂRI DE IRIGAŢII

 

            I.N.C.D.I.F. „ISPIF” posedă capacitatea tehnică, ştiinţifică, experienţa pertinentă şi dotarea în a acorda servicii pentru specialităţile menţionate, prin:

            - elaborare de studii, rapoarte şi expertize tehnice;

            - stabilirea, coordonarea şi supravegherea programelor de cercetări, investigaţii de teren şi laborator;

            - asistenţă şi consultanţă tehnică pentru elaborarea studiilor sau la execuţia obiectivelor constructive;

            - programe şi aplicatii de informatică;

- cercetări, măsurători şi investigaţii de teren prin: foraje manuale, semimecanice şi mecanice, galerii şi puţuri miniere, prelevări de probe de teren şi probe de apă, testări hidrogeologice prin pompări şi turnări experimentale, măsurători privind direcţia de curgere şi caracterul stratelor acvifere, încercări de permeabilitate şi injecţii cu ciment în roci fisurate, denisipări foraje colmatate, măsurători hidrometrice, cartări geologice, geologice inginereşti şi hidrogeologice, penetrări statice şi dinamice, încercări ”in situ“ şi la scară mare (încercări de probă pe piloţi şi barete), compresibilităţi cu placă şi prese, forfecări-frecări beton-rocă, forfecări şi compresibilităţi pe materiale macrogranulare şi pe geomedii modelate,  măsurători şi ridicări topografice, etc.;

            - hidrochimie (analize chimice pentru potabilitate, irigabilitate, materii organice, agresivitatea apei faţă de metale şi betoane, suspensii, etc.), cercetări şi testări de laborator cu aparatură modernă, clasică şi la scară mare, majoritatea cu înregistrare automată, pentru: mecanica pamânturilor (granulometrie, porozitate, plasticitate, greutăţi volumetrice, compresibilitate, forfecare, compresiune triaxială, compactare, etc.), mecanica rocilor (greutăţi volumice, porozitate, rezistenţă la compresiune, îngheţ, dezgheţ, etc.), mineralogie, petrografie, pedologie, topografie (fotoplanuri obţinute pe baza aerofotogramelor, fotoplanuri cu curbe de nivel, cartografiere pe material plastic transparent sau pe calc a planurilor, schiţelor sau orice alte documentaţii, foto -interpretarea de specialitate pe baza imaginilor fotoaeriene sau terestre pentru diverse scopuri).

 

 

Activitatea menţionată mai sus se desfăşoară pentru următoarele domenii:

            * alimentări cu apă potabilă şi industrială (surse, parametri hidrogeologici);

            * construcţii pentru alimentări cu apă şi canalizări: prize, staţii de pompare, rezervoare,       castele de apă, decantoare, staţii de epurare, canale colectoare, magistrale edilitare;

            * construcţii hidrotehnice: canale, diguri, sifoane, stăvilare, lucrări de regularizare a            cursurilor de apă, îndiguiri;

            * baraje de pământ, anrocamente, beton;

            * monumente istorice şi de artă;

            * balastiere şi roci de construcţie, rezerve de minerale utile;

            * exploatări miniere la zi, halde de steril, depozite de substanţe minerale utile;

            * alunecări de teren, stabilitatea versanţilor şi taluzelor;

            * autostrăzi, şosele internaţionale, naţionale, judeţene, drumuri industriale şi forestiere,      piste pentru aeroporturi, căi ferate, magistrale şi staţii pentru metrou;

            * construcţii industriale;

            * poduri, viaducte, ziduri de sprijin;

            * construcţii civile, administrative, social-culturale, săli de sport şi turnuri de televiziune.

            Peste 60% din reţeaua naţională de foraje de hidro de observaţie şi o bună parte din forajele de exploatare a celor mai importante zăcăminte de ape minerale din ţară au fost realizate de I.N.C.D.I.F. „ISPIF”.

            De asemenea, în ultima perioadă a  crescut amploarea lucrărilor pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială a diverşilor agenţi economici sau persoanelor particulare.